• انواع سکّو و میزبندی ، میزهای ضدّ لرزش ، میزهای تشریح و خاص

  • هودهای شیمیایی، هودهای ضدّ جرقه و ضدّ انفجار

  • کابینتهای ضدّ حریق و حرارت ، کابینتهای ویژه اسید و قلیا ، کابینت های تمیز

  • محیط های تمیز ( اتاق عمل ، کلین روم ، دوش های هوا ، هودهای میکروبی و باکتریولوژی و لامینار ها و میزهای تمیز ، اتاق ویژه ) فیلتراسیون حسّاس هوا

  • دوش و چشم شوی اضطراری ، تجهیزات و لوازم ایمنی ، مکنده های مستقیم