• گلاوباکس با متریال استنلس استیل و کرین استیل

  • سیفتی کابینت شیمیایی با متریال کرین استیل و استنلس استیل
Class II biological safety cabinet FlowSafe
  • بایوسیفتی کابینت با متریال استنلس استیل
  • هودهای شیمیایی تک جداره و دو جداره کربن استیل
  • هودهای لمینار استنلس استیل و کربن استیل
  • ایزولاتورهای تست استریلیتی، ایزولاتورهای پرورش و نگهداری حیوانات و ایزولاتورهای خطوط HAZARD
  • هات سل‌های دارویی-صنعتی و آزمایشگاهی

  • CRABS و ORABS