• مشاوره و طراحی انواع اتاق های تمیز دارویی در کلاس بندی های مختلف شامل اتاق تمیزهای جنرال، هازارد، تزریقی و جامدات

  • مشاوره و طراحی اتاق تمیزهای صنایع غذایی

  • مشاوره و طراحی آزمایشگاه های تحقیقاتی

  • طراحی مانیتورینگ پیشرفته