سیستم های روشنایی مخصوص اتاق تمیز

– لامپ های روشنایی

– سیستم های روشنایی Lindner

◊ چراغ های یکپارچه با طراحی فشرده

◊ رنگ های نور قابل تنظیم

◊ توان های مختلف با اثربخشی بهینه

◊ اتصالات برق آماده برای به پریز زدن

– لامپ های نوری یکپارچه

Typ LP

Typ CP

Typ SH

Typ RR

Typ RS

سطوح قرارگیری لامپ های روشنایی

Typ TD

Typ DL