ایزولاتور یکی از فن آوری­ های نوآورانه است و پتانسیل بالایی برای پیشرفت و عرضه دارد. ایزولاتورهای سفارشی شرکت Ortner با فرایندهای جریان و بخار شبیه­ سازی شده کامپیوتری طراحی شده­ اند.
آن­ ها یک ترکیب ایده­ آل با freeze-dryer ها و دیگر امکانات تولید را ثابت کرده­ اند. ORTNER یک فضای طراحی چند منظوره و چند بعدی با همکاری و هماهنگی مقامات دولتی، مشتریان و شرکای علمی ایجاد کرده است. این طرح اجازه تولید در حاشیه نوسانات خاص بدون تاثیر در محصول نهایی یا خطر مقررات مربوطه را می­ دهد.

امتیازات این محصول :
چند قابلیت از طریق ادغام و ترکیب دستگاه ها.
تعمیر و نگهداری پایین و کاربر پسند.
ارگونومی مناسب.
فرایندهای پاکسازی ایمن و شرایط جریان با توجه به شبیه سازی های CFD.