Gassing nozzle Mobile این دستگاه برای ضدعفونی اتاق با آب جهت صنعت دارویی، پرورش دام، طرح های تحقیقی، آزمایشگاه های BSL3 and BSL4 همچنین برای بیمارستان ها، داروخانه ها و صنایع غذایی طراحی و پیشرفته شده است. این دستگاه با ISU کار می کند و اتاق هایی که لازم است با اثرات بیشتری سر و کار داشته باشند می توانند توسط آن سیستم در عین سادگی و اقتصادی بودن، استرلیزه و ضد عفونی شوند.


امتیازات این محصول:


– مناسب برای پروژه های مختلف ضد عفونی به عنوان یه سیستم انحصاری فراهم سازی نتایج ضدعفونی بهینه با عناصر قابل تنظیم جداگانه
-تضمین زمان کوتاه کنترل هر دو نوع گردش هوا در اتاق