ژنراتورهای فرمالدهید- Genny CH₂O generators

 

فرمالدهید (HCHO) یکی از مواد شیمیایی است که به‌منظور استریل کردن مواد و تجهیزات حساس به دما و رطوبت به دو صورت مایع و گاز استفاده می‌شود. در دمای بالاتر از 20درجه‌ی سلسیوس، فرمالدهید تمام میکروارگانیسم‌ها و اسپورها را از بین می‌برد. برای استفاده از فرمالدهید در فضای اتاق یا محفظه، ابتدا هوای درون اتاق یا محفظه توسط پمپ تخلیه شده و پس از رسیدن به مرحله‌ای نزدیک به خلا کامل و خروج تمام گازهای موجود در محفظه، فرمالدهید به داخل محفظه تزریق می‌شود. تبخیر سریع فرمالدهید به‌دلیل فشار منفی باعث نفوذ آن به تمامی قسمت‌های محفظه و از بین رفتن میکروارگانیسم‌های موجود در سطوح می‌شود. این گاز نسبت به گاز رایج اتیلن اکساید، سمیت، زمان فرایند و هزینه‌ی کم‌تری در هر سیکل دارد. فرمالدهید براي ضدعفونی کردن فضاهایی با حجم محدود، مانند هودهاي بیولوژیک آلوده و یا اتاق‌ها به کار می‌رود.