ارمغان دیار داریوش 

حوزه های فعالیت شرکت

1- مشاوره طراحی خطوط تولید محصولات استریل بر اساس الزامات GMP

2- مشاوره ایجاد و ارتقای سیستم کیفیت بر اساس الزامات EU-GMP

3- تأمین ماشین آلات و تجهیزات تولید و کنترل کیفی صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی، موادغذایی

4- ارائه تجهیزات و خدمات استریل در حوزه سلامت و مواد غذایی

5- طراحی، تأمین تجهیزات و لوازم مورد نیاز، اجرا و پیاده سازی اتاق های تمیز و سکوبندی آزمایشگاه

6- صلاحیت سنجی و معتبرسازی اتاق های تمیز، تجهیزات و فرآیندهای تولید

7- تأمین مواد و لوازم مصرفی مورد نیاز

8- خدمات ثبت و بازاریابی دارو در اروپا و آمریکا

9- خدمات آموزشی