ارمغان دیار داریوش 

ارزش ها

- رعایت اخلاق حرفه ای

- مسئولیت پذیری، پاسخگو بودن و توجه به نیازهای مشتریان، کارکنان، جامعه، شرکا و سهامداران

- رقابت سالم با رقبا و کسب مزایای رقابتی واقعی

- رعایت کرامت انسانی

- تلاش در جهت رفع نیاز انسان ها و ایجاد منفعت برای جامعه بشری

- عدالت در ارائه خدمات به همه افراد فارغ از قوم، نژاد و وضعیت مالی

- دانش و تخصص

- ارج نهادن به سرمایه های انسانی و جذب افراد توانمند و متخصص

- توجه به یادگیری و آموزش همیشگی

- ایجاد خلاقیت در تولید و ارائه محصولات جدید

- ایجاد خلاقیت در روش های مدیریت، بازاریابی و منابع انسانی

- تلاش در جهت ارائه محصولات مطابق با بالاترین استانداردها

- رعایت مسائل زیست محیطی و قوانین و مقررات مربوط به آن

- توجه به بهبود مستمر و تعالی خواهی