کارآموز 

شرکت ارمغان دیار داریوش جهت تربیت نیروهای متخصص در امر فروش، بازرگانی، فنی و کادر اداری نیروی کارآموز می پذیرد