ارمغان دیار داریوش 

چشم انداز

شرکت ارمغان دیار داریوش در سال 1400 به عنوان شرکت پیشرو و رهبر ارائه دهنده خدمات ذیل می باشد:

  • استقرار سیستم کیفیت مطابق با الزامات  EU-GMP

  • طراحی و اجرای خطوط تولید داروهای استریل

  • طراحی و اجرای اتاق های تمیز با قابلیت تأیید بازرسان دارویی اروپا

  • ارائه تجهیزات و خدمات استریل در حوزه سلامت و مواد غذایی

  • بازاریابی و صادرات دارو در پنج قاره

  • امور ثبت دارو در اروپا و آمریکا