اجرای اتاق های تمیز اجرای اتاق های تمیز « 

اجرای اتاق های تمیز


خدمات ما در حوزه اتاق های تمیز شامل:

-  مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای اتاق های تمیز

- تأمین تجهیزات و اجرای اتاق های تمیز مطابق با استاندارد

طراحی و اجرای مانیتورینگ پیشرفته در کلیه زمینه ها

خدمات تست و معتبر سازی(Qualification &  Validation)

طراحی، ساخت و اجرای انواع هود، میز و سکو بندی آزمایشگاهی و تجهیزات خاص

تأمین کلیه نیازهای فضای تمیز و لوازم خاص و مصرفی