ارمغان دیار داریوش سیستم روشنایی « اتاق تمیز « 

سیستم روشنایی


سیستم های روشنایی مخصوص اتاق تمیز

- لامپ های روشنایی

- سیستم های روشنایی Lindner

چراغ های یکپارچه با طراحی فشرده

رنگ های نور قابل تنظیم

توان های مختلف با اثربخشی بهینه

اتصالات برق آماده برای به پریز زدن

 

- لامپ های نوری یکپارچه

Typ LP

Typ CP

Typ SH

Typ RR

Typ RS

سطوح قرارگیری لامپ های روشنایی

Typ TD

Typ DL