خدمات ما در حوزه اتاق های تمیز شامل:

– نظارت بر اجرای اتاق های تمیز

– تأمین تجهیزات و اجرای اتاق های تمیز مطابق با استاندارد

– اجرای مانیتورینگ پیشرفته در کلیه زمینه ها

– خدمات تست و معتبر سازی(Qualification & Validation)

– ساخت و اجرای انواع هود، میز و سکو بندی آزمایشگاهی و تجهیزات خاص

– تأمین کلیه نیازهای فضای تمیز و لوازم خاص و مصرفی