سیستم ضد عفونی گذرا از بین مواد، یک روش محبوب جهت تضمین محصولات استریل است و توسط بسیاری از مشتریان ارجحیت دارد. در شرایطی که سیستم های دیگر تا حدی و یا کاملاً ناکارآمد بوده اند، محصولات رده Deco Line شرکت Ortner’s یک سیستم چند منظوره است که در راستای استریل کردن فضاهای کنترل شده و تجهیزات کاملاً موفق بوده است.

 

ISU – Hydrogen proxide ganerators

ISU Dispense-
ISU Compact – Hydrogen Peroxide Generator-
ISU 2.0 – Hydrogen Peroxide Generator-
ISU 1.0 – Hydrogen Peroxide Generator-
ISU 1.0 – Hydrogen Peroxide Generator-


Genny – formaldehyde generators

GENNY 1.0 – Formaldehyde vapor generator-
GENNY 2.0 – Formaldehyde vapor generator-


Gassing nozzles

Gassing nozzle Mobile-
Gassing nozzle Light-
Gassing nozzle Compact-