محصولات رده LabLine به صورت جداگانه برای استفاده در اتاق تمیز توسعه داده شده است. LabLine برای برآوردن نیازمندی های خاص آزمایشگاهی از اتاق تمیز و تجهیزات حمل و نقل گرفته تا طراحی محل کار مطلوب طراحی شده است.