PDc-Cleanroom clothing

 

– به منظور ضد عفونی نمودن افراد در محیط کارشان و نیز به حداقل رسانیدن انتقال میکروب توسط انسان

– انجام عملیات ضد عفونی کردن سطح لباس زمانی که به تن پوشیده شده است که این امر از پرهزینه کردن فرآیند ضد عفونی لباس و نیز تعویض مکرر در حین کار جلوگیری می کند.

– هیچ سطحی از پارچه Dastat-PDcT برای پوست انسان ایجاد حساسیت
نمی کند.

– انجام تست شست و شو بر اساس استاندارد DIN EN ISO 15797 موفقیت آمیز بوده است.

از سال 2015، ترکیبات ضدعفونیphotodynamic در ساخت لباس به کار برده می شود.این ترکیب برای انسان بی خطر است.

محدوده استفاده:

هر جایی که ریسک انتشار میکروب به خاطر سوء مصرف یا سوء رفتار آدمی به صورت قابل توجهی وجود داشته باشد.