PDc-Textile duct system

درطول این داکت ها از رشد پنهانی میکروب ها جلوگیری به عمل می آید.

PDc-Dastat textile با کیفیت بالا به عنوان یک فیلتر اضافی Grade F7 کار می کند.

با پرده ای باریک و هوایی خالص در فرآیندهای کاری قابل معرفی است.

طراحی سیستم های نصب و اندازه گیری امکان دسترسی آسان به مجاری پارچه ای منابع نوری را فراهم می کند.

PDc-Dastat fabric قابل شستشو بوده و فعالیت ضد میکروبی آن، حتی بعد از 80 دور شستشو به اثبات رسیده است.