ارمغان دیار داریوش ایزولاتورها و گلاو باکس


Cytotoxic Isolator – Glove box
 

Cytotoxic Isolator – Glove box

این ایزولاتورها در واقع کابینت های ایمنی کلاس 3 بوده و راهکاری برای زمان کار کردن با مواد خطرناک است.

 

Berner Cytotoxic Isolator

این دستگاه مجموعه ای ایده آلی است که  مزایای کابینت های ایمن و ایزولاتور را برای تولیدات داروهای CMR بطور یکجا ارائه می کند.

 

Isolator protective oversleeves Z+B

این آستین ها در ایزولاتور برای ماه ها به طور ثابت به کار گرفته می شود. سیستم ثبت آستین های کار محافظ ایزولاتور، حفاظتی تمام عیار را ارائه می کند.

 

Safety cabinet cleaning tool

 

دستگاه پاک کننده Safety cabinet

نظافتی مفید و ساده برای سطوحی در safety cabinets که به سختی قابل دسترسی هستند.

 

Cleaning tool II for isolators / glove boxes

 

دستگاهی نظافت 2 برای ایزولاتورها / گلاو باکس ها

نظافتی ساده و مفید برای بخش های غیر قابل دسترس در داخل گلاو باکس ها و ایزولاتورها.